די חסידישע מוסדות אין ניו יארק האבן גענאסן פון 1 ביליאן דאלאר אין רעגירונגס געלטער דורכאויס די לעצטע פיר יאר אבער מוזן קיינעם נישט אפגעבן קיין דין וחשבון וואס מען לערנט ביי זיי